Alle berichten van admin

Lezing 28 september 2016

Ooit was er discussie tussen twee Rijksdiensten: moest Flevoland een wingewest worden voor de landbouw of een wingewest voor de naar een huis zoekende Randstedeling. De landbouw is een succes, er zijn veel huizen gebouwd. De pioniersgeest was volop aanwezig. Die tijd is voorbij. Flevoland wordt steeds ‘normaler’. Zijn de IJsselmeerpolders intussen net zo normaal als alle andere polders van Nederland of blijven ze een goede voedingsbodem voor pionieren en innovatie?

Op woensdag 28 september 2016,  vond de 10e  Cornelis Lely Lezing  plaats. De lezing met de titel ‘Heeft Flevoland een eigen toekomst?’ werd uitgesproken door prof.dr. Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde, tot vorig jaar in Rotterdam, daarvoor in Leiden. Adviseerde regering als directeur van het Ruimtelijk Planbureau en als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Organiseert op dit moment tal van leergangen en masterclasses. En studeert aan het Conservatorium van Den Haag.  Leen Verbeek, Commissaris van de Koning, gaf de inleiding van de lezing. Burgemeester van Almere, Franc Weerwind, gaf het coreferaat.

U kunt de volledige Cornelis Lely Lezing 2016 hier teruglezen.
Er is een speciaal Actuele Onderwerpen boekje over de lezing uitgebracht. U kunt het boekje via deze site lezen. Klik op deze link.
De lezing werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting IVIO en de Karmac Groep.

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland (KCF) organiseert ieder jaar met Nieuw Land Erfgoedcentrum de Cornelis Lely Lezing. Deze lezingen zijn bedoeld om het maatschappelijk debat over sociaal-economische en sociaal-culturele onderwerpen in Flevoland te bevorderen. Belangwekkende en kansrijke kennis die in Flevoland op wetenschappelijk en technologisch gebied wordt ontwikkeld en de praktische toepassingen daarvan, worden zo voor bedrijfsleven en overheden beter toegankelijk.

Lezing 24 september 2015

De negende lezing werd gehouden op 24 september 2015 in het Stadhuis van gemeente Lelystad en had als titel:

“DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM, HOREN LELYSTAD EN ALMERE DAARBIJ?”

JoustraAlmere en Lelystad vormen onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Maar horen zij er ook echt bij? En wat is dan hun bijdrage aan de Metropoolregio en hoe kijken anderen daar naar? Het zijn vragen, waarop de afgelopen jaren verschillende antwoorden gegeven konden worden.

Anne Joustra, secretaris-directeur van de Stadsregio Amsterdam, heeft bijna 40 jaar ervaring met de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, eerst vanuit gemeente Haarlemmermeer en vervolgens vanuit de Stadsregio Amsterdam.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en is hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 0,5 mb.

De Cornelis Lely Lezing wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting IVIO en de
Karmac Groep. Actuele Onderwerpen brengt het verslag van de lezing uit. Het Provinciebestuur van Flevoland
stelde het Provinciehuis beschikbaar voor de lezing.

Lezing 11 november 2014

De achtste lezing had als titel:

“OP WEG NAAR EEN PARTICIPATIESAMENLEVING, MOGELIJKHEDEN EN DILEMMA’S”

PuttersDoor Prof. dr. Kim Putters (foto), directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

De heer L. (Leen) Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, verzorgde de inleiding en mevrouw Annemarie Jorritsma-Lebbink, bestuursvoorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) trad op als co-referent.

De participatiesamenleving bestaat al lang in veel gemeenten, buurten en wijken, maar er liggen veel uitdagingen voor de toekomst. Gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk voor belangrijke voorzieningen op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg, thuishulp, mantelzorg en mensen met psychische of lichamelijke beperkingen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bestudeert wat dit uiteindelijk betekent voor het meedoen in de samenleving, voor gezondheidswinst, kwaliteit van leven en de kansen op werk. Wat zijn de trends en verwachtingen? Waar liggen valkuilen en kansen? Welke ruimtelijke verschillen zijn er tussen gemeenten, wijken en buurten? Hoe houden we goed zicht op de kwaliteit van voorzieningen en op de mogelijkheden van burgers om daar invloed op te hebben. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau schetste tijdens de Cornelis Lely Lezing de stand van zaken en gaf aan hoe dit de komende jaren gevolgd wordt.

Coreferent Annemarie Jorritsma ging uitvoerig in op de noodzaak van regionale samenwerking en de uitdagingen die spelen voor gemeentes nu het Rijk de drie grote decentralisaties doorvoert in per 1 januari 2015. Daarnaast benadrukte zij het belang van de opstelling van het Rijk, tijdens dit proces: decentralisatie is loslaten.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en is hier te downloaden . Het betreft een PDF bestand van ca. 1,5 mb.

Interessante sites voor meer informatie over het onderwerp participatiesamenleving:
www.minbzk.nl (zoeken op doe democratie)
www.socialevraagstukken.nl
www.scp.nl
www.flevolandsgeheugen.nl
www.vng.nl

De lezing werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting IVIO en de Karmac Groep.

Lezing 23 september 2013

De zevende lezing werd gehouden op maandag 23 september 2013 en had als titel:

“SELECTIE IN DE CONTEXT VAN MIGRATIE ”

Lely lezing-8272De lezing werd uitgesproken door prof. dr. L. Lucassen (foto), hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Mevrouw E. Vriend, schrijver, journalist en historicus, trad op als coreferent.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 1,5 mb.

Lezing 29 november 2012

De zesde lezing werd gehouden op donderdag 29 november 2012 en had als titel:

“KENNIS ALS DUURZAME BRANDSTOF. De fossiele economie naar de bio-based economy: wie klein is, moet slim zijn en groot denken.”

Nicolai_2012De lezing werd uitgesproken door mr. drs. A. (Atzo) Nicolaï, president Koninklijke DSM Nederland en oud- Tweede Kamerlid/staatssecretaris/minister.

Mevrouw dr. ir. I. Mastenbroek, Eigenaar IMagribusiness-advies, trad op als coreferent.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 9 mb.

Foto: mr. drs. A. (Atzo) Nicolaï (li) en Arjan Agema, directeur Nieuw Land (re)

Lezing 27 oktober 2011

Verslag van de vijfde Cornelis Lelylezing gehouden op 27 oktober 2011

Prof .drs. J. Wallage werd bereid gevonden de Cornelis Lely Lezing 2011 te houden met als titel:

“HET HUIS VAN THORBECKE EN DE TAND DES TIJDS”

Wallage_102011De lezing, die plaatsvond in het Provinciehuis in Lelystad, werd ingeleid door de heer mr. M.J.E.M. Jager, oud-Commissaris van de Koningin in Flevoland.
De heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin in Flevoland trad op als coreferent.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 1-2 mb.

Foto: Prof. drs. J. Wallage

Lezing 15 oktober 2010

Verslag van de vierde Cornelis Lelylezing gehouden op 15 oktober 2010

Prof. dr. ir. R. Rabbinge, oud lid van de WRR, werd bereid gevonden de Cornelis Lely Lezing 2010 te houden met als titel:

“DE BESTE ECOLOGISCHE METHODEN, DE WEG NAAR VOEDSELZEKERHEID, VERMINDERING VAN MILIEUEFFECTEN EN HERSTEL BIODIVERSITEIT.”

De lezing werd ingeleid door de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin in Flevoland.
De heer J. C. Vogelaar trad op als coreferent.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 10 mb.

Lezing 22 september 2009

Verslag van de derde Cornelis Lelylezing gehouden op 22 september 2009

“KLIMAAT, WATER EN LAND: NIEUWE KANSEN OF OUDE BEDREIGINGEN?”

foto voorkantVoorzitter van de Deltacommissie en oud-minister van Landbouw, Natuur en Visserij Prof. dr. C.P. Veerman, ging tijdens deze Cornelis Lely Lezing in op de rapportage ‘Samen werken met water’ van de Deltacommissie.
Als co-referent trad de heer mr. Ir. H. Tiesinga, dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland, op.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 500 kb.

Foto: Pamela Siswoko Photography

Lezing 18 februari 2008

Verslag van de tweede Cornelis Lelylezing gehouden op 18 februari 2008

“DIERZIEKTEN EN SAMENLEVING”

Globalisering, grotere publieke belangstelling voor het welzijn en de gezondheid van dieren en de introductie van nieuwe dierziekten die ook risicovol zijn voor de mens, maken de bestrijding van dierziekten steeds complexer. Dat onderzoek naar dierziekten een belangrijke link heeft met de gezondheid van de mens (de toenemende resistentie tegen antibiotica maakt bijvoorbeeld dat MRSA – vroeger bekend als de ziekenhuisbacterie – nu veelvuldig bij varkenshouders wordt geconstateerd) is de afgelopen tien jaar steeds duidelijker geworden en geaccepteerd. Diergeneeskundig onderzoek is dus broodnodig.

Bianchi2Met het in Lelystad gevestigde Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR (CVI) heeft André Bianchi Flevoland wereldwijd toonaangevende kennis in huis. Dat bleek weer eens tijdens de tweede Cornelis Lely Lezing die maandag in het Nieuw Land Erfgoed werd gehouden. ‘Blauwtong bereikte Nederland in 2006. Door onder meer klimaatverandering en internationaal transport worden uitbraken van ook andere dierziekten die tot dusver niet in Nederland voorkwamen, in de toekomst waarschijnlijker. Het West-Nile Virus en Rift Valley Fever, ziekten die ook gevaarlijk zijn voor de mens, rukken steeds verder naar Europa – en dus naar Nederland – op.’ Dat maakt CVI-directeur Andre Bianchi duidelijk. Voor die laatste varianten is ruiming van besmette dieren geen methode om de ziekte in te dammen. Bianchi: ‘Je kunt nooit de mugjes bestrijden die dit overbrengen. We zoeken dus naar een andere aanpak.’

Mobiele telefoons
Er wordt hard gewerkt aan nieuwe diagnostiek en vaccins, veelal ook in samenwerking met buitenlandse partners, zoals Bianchi’s college Paul Townsend van het Britse Veterinary Laboratories Agency benadrukte. Hij gaf als voorbeeld een samenwerkingsproject waarbij achttien instituten uit elf landen zijn betrokken. Townsend maakte duidelijk dat dierziektenbestrijding mondiaal moet worden aangepakt en dat voor preventieve detectie en snellere diagnose bestaande communicatiesystemen, zoals de mobiele telefonie beter kunnen worden benut.

Nederland niet voorbereid
De link tussen de kennis van instituten en de aanpak van ziekte-uitbraken in de praktijk kwam vervolgens aan de orde bij het betoog van Peter de leeuw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
‘Nederland is kwetsbaar voor dierziekten vanwege de grote dierdichtheid, vele transporten en vele contacten met het buitenland. Wij zijn na de Verenigde Staten en Frankrijk het derde exportland ter wereld, met een wereldwijde exportwaarde van meer dan 10 miljard euro.’ In de nieuwe Nationale Agenda BianchiDiergezondheid wordt dan ook meer de nadruk gelegd op preventie, met name op handel, transport, het bedrijf en de buitengrenzen en wordt waar mogelijk meer vaccinatie. De Leeuw zei klip en klaar dat het ministerie in 2003 niet goed was voorbereid op de Vogelpest en in 2006 ook niet op Blauwtong. ‘LNV had geen draaiboek. Het beleid steunde op Lelystad.’ Zijn conclusie: ‘Er is meer kennis nodig. De kennis van vandaag is onvoldoende voor de uitdaging van morgen. Enkele van onze axioma’s zijn niet langer geldig en dat maakt ons onzeker.’ Reinoud van Gent, dierenarts in Zeewolde, benadrukte de belangrijke rol van dierenartsen. Als verbindende schakel tussen wetenschap, boer en (lokale) overheid, kan de dierenarts bruggen bouwen. ‘Burgemeesters, bel je dierenartsen bij ziekte-uitbraken. Dan weet je direct wat er in jouw gemeente aan de hand is.’

Wereldwijde naam
De octrooispecialist Johan Renes pleitte voor het vastleggen van de rechten op de nieuw te ontwikkelen kennis en producten. ‘Daarmee wordt de kennis nog steeds toegankelijk André Bianchi voor de hele wereld, maar word je wel een partij waarmee gepraat moet worden.’ Nederland – en Lelystad – kan dus verdienen aan al de kennis. Dat maakte ook Gerrit Keizer van Prionics Lelystad BV duidelijk. Hij gaf concrete tips hoe wetenschappelijke kennis commercieel uitgenut kan worden. ‘Wetenschappers vinden ‘sales’ vaak nog een vies woord. Onterecht.’ Overigens maakte hij duidelijk dat in die commerciële strategie het woord ‘Lelystad’ in de naam expres was gekozen. ‘De naam Lelystad is belangrijk; het betekent wereldwijd ‘krachtig op veterinair gebied’ en geeft ons faam in de markt.’ Dagvoorzitter Andries Greiner concludeerde dan ook dat Lelystad en Flevoland hier nog veel meer van kunnen en moeten profiteren.
De Cornelis Lely Lezing heeft wederom aangetoond dat Flevoland meedoet in de wereld.

Foto’s: André Bianchi (Fotostudio Wierd Lelystad)

Lezing 12 februari 2007

Verslag van de eerste Cornelis Lelylezing, gehouden op 12 februari 2007.

“GEOMATICA BIEDT GROTE KANSEN VOOR WATERBEHEER.”

Mede als gevolg van de discussies rondom klimaatverandering zijn waterbeheer, veiligheid tegen overstroming en natuurbeheer de laatste jaren steeds hoger op de politieke agenda komen te staan. Geomatica oftewel het meten van geo-data (land, water, lucht en de overgangen daartussen) en het ontwikkelen van daarop gebaseerde informatieproducten, biedt steeds grotere prof.dr Berkhout, klik voor vergroting kansen om het beheer van de leefomgeving te optimaliseren. Dat bleek uit de onlangs in Lelystad gehouden Cornelis Lely Lezing met als onderwerp “geomatica in het waterbeheer”. Is een waterbeheerder volgens één van de sprekers nu nog “halfblind in het schemerduister”, in de toekomst ziet hij helder wat er moet gebeuren.

Professor dr. Berkhout: “Niet de sterksten, maar degene die zich aanpassen, overleven. In onze veranderende wereld is een nieuwe richting nodig in ons denken en handelen. Die nieuwe richting ontstaat door het bij elkaar brengen van technische mogelijkheden, economische ambities en maatschappelijke doelen.”  Foto: Fotostudio Wierd
Professor dr. Berkhout: “Niet de sterksten, maar degene die zich aanpassen, overleven. In onze veranderende wereld is een nieuwe richting nodig in ons denken en handelen. Die nieuwe richting ontstaat door het bij elkaar brengen van technische mogelijkheden, economische ambities en maatschappelijke doelen.”
Foto: Fotostudio Wierd

In de geomatica gaan de ontwikkelingen razendsnel en steeds meer overheids- en andere organisaties worden zich bewust van de mogelijke potentie die het heeft. Dat bleek wel uit de bezoekersomvang en –samenstelling van de Cornelis Lely Lezing die 12 februari in het Nieuw Land Erfgoedcentrum werd gehouden. In de stad die de naam van ir. Lely draagt en in de provincie die wereldwijd het meest is waargenomen op satellietbeelden. Een plek ook middenin de oude Zuiderzeewerken, vlakbij het toonaangevende Geomatics Business Park in Marknesse. Naast dr. Ir. R. Hanssen (hoofddocent Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU-Delft) en professor dr. Berkhout (hoogleraar innovatiemanagement TU-Delft), vulden enkele ondernemers die in dit businesspark gevestigd zijn, het programma.

Dijkbewegingen
Globale satellietnavigatie systemen zoals GPS en Galileo maken het mogelijk om de beweging van Nederland sneller in kaart te brengen en nieuwe ontwikkelingen in de satelliet radar interferometrie maken het mogelijk om infrastructuur zoals dijken beter te kunnen monitoren. Ingrepen op het natuurlijk en civieltechnische systeem kunnen daardoor met meer kwantiteit én kwaliteit worden voorspeld en gemonitord, zo maakte Hanssen duidelijk in Lelystad. Hij illustreerde dat met indrukwekkende meetresultaten die “vers van de pers” kwamen; resultaten van satellietbeelden die elke twee weken tot op de millimeter nauwkeurig dijkbewegingen hadden geregistreerd. Een klein blauw puntje op een kaart suggereerde dat daar sprake was van enkele millimeters meer daling dan in de nabije omgeving. Nadere schouwing van dat punt leidde tot de vaststelling dat het om een scheurtje in een brug van de Afsluitdijk ging. De toehoorders reageerden bewonderend.

Kartering waterplanten
Hoe geomaticadata praktische toepassingen kunnen vinden, maakten ook de ondernemers uit het Geomatics Business Park duidelijk. Dr. Ir. Van Leeuwen (directeur Argeops) liet zien hoe nieuwe technologie traditionele monitoring van waterplanten in de Randmeren kan versterken. Interessant voor onder meer waterschappen. Ir. W.G. Dirks (senior engineer Van Oord Dredging and Marine Contractors) en drs. S. Tatman (senior onderzoeker WL Delft Hydraulics) presenteerden een Dredging Information System (DIS) dat is ontwikkeld op basis van Data-model integratie (DMI): een innovatieve methode om modelresultaten te combineren met remote sensing en veldgegevens. Resultaat: een baggeraar heeft hierdoor meetbare informatie over de bagger- of lozingspluim. De baggerindustrie zal in de toekomst met behulp van het DIS-bewerkingsprogramma hun werkzaamheden beter kunnen voorbereiden.

Maanenergie
Ir. R.C. Stijn (Alkyon Hydraulic Consultancy and Research) presenteerde vol flair een oplossingsrichting voor verbetering van de waterhuishouding in het IJsselmeer die en passent ook duurzame getij-energie (in zijn betoog ook wel maanenergie genoemd) zou kunnen opleveren. Zijn concept “WaterLely” voegt een tussenbekken toe aan de thans gescheiden watersystemen Waddenzee en IJsselmeer. Onder dagelijkse omstandigheden zou dit de mogelijkheid voor duurzame energiewinning, gecombineerd met herstel van estuariene biotische en abiotische waarden opleveren. Onder extreme omstandigheden (rivierafvoer, stormen) zou het kunnen helpen bij het waterbeheer van het IJsselmeer. Het tussenbekken als stootkussen: herstel van de waarden uit de tijd van voor de afsluiting met handhaving van de meerwaarden van na de afsluiting en, vooral ook, met uitdagende nieuwe kansen.

Leiderschap
Om verdere innovatie (van geomatica in waterbeheer) te stimuleren is leiderschap nodig en een richtinggevend toekomstbeeld, gaf prof. dr. Berkhout (foto) aan. Hij betoogde dat innovatie meer is dan vermarkten van techniek. “Het gaat er om technische mogelijkheden en maatschappelijke wenselijkheden bij elkaar te brengen: het verbinden van harde kennis met zachte waarden. Nieuwe bedrijvigheid vraagt dus om andere processen, om een duidelijke toekomstrichting en om leiderschap. Stop met het instellen van allerlei commissietjes, maar ga aan de slag. Niet morgen, maar vandaag. Je hoeft niet per se de beste te zijn, als je maar de enige bent!”

Praktisch
De Cornelis Lely Lezing, een initiatief van de stichting Kennistransfercentrum Flevoland, werd voor het eerst gehouden en zal voortaan elk jaar plaatsvinden. Doel is om steeds vanuit een andere invalshoek de hoogwaardige bijdrage die Flevoland levert aan de Nederlandse kenniseconomie, uit te dragen. Daarbij gaat het niet alleen om de kennis op wetenschappelijk en technologisch gebied, maar vooral ook om de praktische toepassingen daarvan voor bedrijfsleven en overheden. Dat doel is zeker gehaald met deze eerste lezing. Flevoland, en het Geomatica Business Park, mag trots zijn op wat daar wordt ontwikkeld.